Ze zanedbané vodní nádrže bude biotop

Jablonec nad Nisou plánuje revitalizovat novoveskou vodní nádrž a vytvořit tak podmínky příhodné pro chráněné živočichy a rostliny. Na revitalizaci město žádá o dotaci z Operačního programu životní prostředí (OPŽP). Náklady jsou vyčísleny na 4,7 milionů korun, dotace by mohla činit až 3,5 milionu korun. 

Novoveská vodní nádrž se nachází na jihovýchodním okraji města v ulici Novoveská při soutoku Černostudničního a Novoveského potoka. Je dlouhodobě neudržovaná a tomu odpovídá i její technický stav. „Proto ji chceme opravit a zároveň tak vytvořit co nejlepší podmínky pro vodní a na vodu vázané živočichy a rostliny,“ vysvětluje náměstek primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha. Podle jeho slov bude mít obnovená nádrž významný vliv na posílení biodiverzity vodního a mokřadního ekosystému. 

Revitalizace bývalého koupaliště zahrnuje nové výpustě a bezpečnostní přeliv, nové napouštěcí potrubí z Černostudničního potoka, opravu opevnění hráze, betonových i kamenných zdí a odtěžení sedimentů, z nichž část bude využitá na navýšení dna v nejhlubší části koupaliště tak, aby jej bylo možné kompletně vypustit, a část na navýšení hráze na severovýchodní straně mezi současným brouzdalištěm a kamennou opěrnou zdí. 

Po realizaci rozdělí novoveskou nádrž zrekonstruovaná dělící hráz na dvě části. „V té jižní, mělčí části u přítoku, podpoří úprava dna a břehů rozvoj pobřežních porostů. Tato polovina nádrže by se měla stát biotopem, v němž se bude rozvíjet a stabilizovat populace zvláště chráněných lokálních druhů živočichů, např. obojživelníků, jako je skokan ostronosý a skřehotavý, čolek horský či mlok obecný, nebo různých druhů hmyzu, např. vážek. Součástí úprav břehů je také kácení některých dřevin, díky kterému se prosluní mělké vodní pobřežní pásmo a tím se budou rychleji vyvíjet raná stádia obojživelníků,“ popisuje projekt vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová.

K vytvoření nových biotopů přispěje také otevření napouštěcího koryta a návrat břehů k přírodnímu rázu. „I nadále se počítá s malým chovem ryb, ale pouze v severní, hlubší části nádrže,“ doplňuje Pleticha. Pokud město dotaci získá, pak se s realizací projektu počítá v letech 2019-2020.