Jablonecký rozpočet na rok 2020 je schválený

Zastupitelé schválili rozpočet města Jablonec nad Nisou pro rok 2020 v celkovém objemu 1 243,4 mil. korun. Schodek ve výši 150,8 mil. korun je kryt zapojením prostředků minulých let, což jsou zůstatky na běžných, spořících a fondových účtech města a prostředky ve správě aktiv. Finanční zdraví Jablonce je aktuálně hodnoceno nejvyšší možnou známkou.

„Naším cílem bylo sestavit reálný rozpočet, který odpovídá potřebám města s ohledem na efektivnost a hospodárnost vynakládaných prostředků. Chceme udržet stabilní hospodaření, abychom mohli pokračovat v realizaci započatých investičních akcí,“ konstatuje ekonomický náměstek Milan Kouřil a dodává, že letošní rozpočet nepředpokládá přijetí žádného nového úvěru. „Stabilita rozpočtu 2020 je zajištěna, ačkoliv podle finanční terminologie máme rozpočet schodkový. To ale neznamená, že vzniká nějaká ztráta v hospodaření města a musíme si půjčovat. Pouze je to konstatování matematického vzorce, že příjmy a výdaje mají rozdíl, který je vyrovnáván tím, čím disponujeme již nyní,“ říká náměstek Kouřil.

„Hospodaření roku 2019 skončilo schodkem ve výši necelých 42 mil. Kč, kdy byly do hospodaření zapojeny přebytky z let minulých a bylo investováno více než 370 mil. Kč. Nejvýznamnější investiční akcí minulého roku byla výstavba pavilonu intenzivní medicíny v areálu nemocnice, která se bude finančně vypořádávat i z letošního rozpočtu. Pro rok 2020 máme sice naplánované hospodaření se schodkem 150 mil. Kč, což je dáno zapojením veškerých prostředků - zůstatků na účtech a ve správě aktiv - na straně zdrojů a rozpočtováním rezerv, které většinou vyčerpány nebývají, na straně výdajů. Doufáme i v lepší plnění daňových příjmů, součástí kterých jsou zejména daně ze státního rozpočtu, a v získání dotačních prostředků,“ uvádí vedoucí odboru ekonomiky Renata Vítová, podle níž vývoj celkové bilance rozpočtu ukazuje, že město za poslední čtyři roky hospodařilo s přebytkem 185 mil. Kč. 

Provozní saldo je nadále na solidní úrovni

Finanční zdraví Jablonce je aktuálně hodnoceno nejvyšší možnou známkou A+A+, první A+ za kondici a druhé A+ za momentální stav financí. Pro hodnocení finančního zdraví města se využívá mimo jiných ukazatelů také ukazatel provozního salda, jež vyjadřuje jakousi „roční finanční sílu“ města. V letech 2018 a 2019 finanční kondice města posílila na nový rekord provozního salda, na částku převyšující 200 mil. Kč. Tyto prostředky jsou určeny na splátky úvěrů a rozvojové akce města. 

„Město si nechalo opět zpracovat finanční analýzu od odborníka na hospodaření měst a obcí Luďka Tesaře. Její závěr je pozitivní: Jablonci se v minulosti podařilo skvěle sanovat své finance a zároveň připravit projekty k rozvoji. Dobrá zpráva pro občany je, že Jablonec plnil a plní svoje závazky včas, nemá problémy s likviditou a je finančně zdravé město,“ připomíná náměstek Kouřil.

Investice jsou téměř 300 milionů korun

Na investice rozpočet letos myslí částkou přes 280 milionů korun. Mezi ty největší patří 1. etapa rekonstrukce ulice V Aleji (13,4 mil. Kč), 1. etapa dešťové kanalizace v centru (23,7 mil. Kč), revitalizace části sídliště Šumava – ulice Březová a Spojovací (10,1 mil Kč), MŠ Arbesova (19,6 mil. Kč), první část rekonstrukce MŠ Montessori (13 mil. Kč) ZŠ Kokonín v Rychnovské ulici (18,8 mil. Kč), doplatek za stavební práce na PIM (26,6 mil. Kč), přes 27 milionů korun si vyžádá JUDO aréna a další. Rozpočtované jsou také přípravy nových investic, a to za téměř 30 mil. korun. K těm největším patří dopravní terminál (15 mil. Kč). 

V rezervě je částka 60 milionů

Do rezerv městského rozpočtu je alokováno téměř 60 milionů korun. Tvoří ji několik rezerv obvyklých, vloni nová, určená na participativní rozpočet, se zvýšila z loňského jednoho na dva miliony korun. Zcela nově vznikla rezerva Proseč, kterou budou tvořit prostředky z prodeje bytů na Horní Proseči a použitá bude k rozvoji této lokality.