Letošní příspěvky na opravu kulturních památek

Také pro rok 2019 vyhlašuje Ministerstvo kultury (MK) program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Magistrát města Jablonec nad Nisou proto vyzývá vlastníky kulturních památek, aby své žádosti o finanční příspěvek zaslali na oddělení životního prostředí a státní památkové péče nejpozději do 28. února 2019. Pro Jablonec je ve státním rozpočtu letos stanovená kvóta 441 tis. Kč.

Příspěvek je poskytován na stavební obnovu a restaurování kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (ÚSKP) pro zachování kulturního dědictví pro další generace. „Požádat o něj může vlastník kulturní památky, jeho spoluúčast musí být v celkových nákladech na opravu minimálně 20%.  Realizace musí začít i skončit v roce 2019,“ říká náměstek primátora Jakub Chuchlík. 

„Jestliže byl na kulturní památku už poskytnutý příspěvek z ostatních programů MK v oblasti památkové péče, není možné žádat o další z programu podpory obnovy. Toto neplatí, pokud má kulturní památka s jedním rejstříkovým číslem ÚSKP více vlastníků. O případných výjimkách rozhoduje ministerstvo,“ dodává Jakub Šrýtr z oddělení životního prostředí a státní památkové péče jabloneckého magistrátu.

Do programu nelze zařadit obnovu kulturní památky, která je ve špatném technickém stavu v důsledku špatné či žádné údržby, finance nelze použít na modernizaci objektů, zateplení, úpravy veřejných prostranství, pořízení stavebně-historického a restaurátorského průzkumu, projektové dokumentace atd. (podrobný výpis je na webových stránkách MK).

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností MK je určený na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek na území Jablonecka mimo památkové rezervace a zóny, které nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví státu, popřípadě na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou například oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou. 

Informace pro žadatele z Jablonce nad Nisou jsou na webu www.mestojablonec.cz v sekci Životní situace –Památková péče.