Město vyhlásilo architektonickou soutěž na novou podobu Slunečních lázní

Jablonec nad Nisou - V pondělí 9. září město zveřejnilo ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU architektonickou soutěž, jejímž předmětem je řešení prostoru Slunečních lázní a okolí přehrady v Jablonci nad Nisou. Soutěž má přinést nejen řešení předmětné lokality, ale také partnera pro práci na dalších zásadních místech v okolí jablonecké přehrady. 

Mšenská přehrada a její okolí jsou mnohými Jablonečany považovány za nejcennější veřejné prostranství města. Je to atraktivní prostředí pro celoroční rekreaci v těsné blízkosti městské zástavby. Přesto tento hojně navštěvovaný prostor má i svá slabá místa. „Aktuální vizuální podoba Slunečních lázní a jejího nejbližšího okolí bohužel snižuje potenciál celého území. Což je škoda, a proto jsme přistoupili k zadání nové architektonické soutěže, jejíž předmětem je i komplexní architektonicko-krajinářské řešení okolí,“ informuje náměstek primátora pro rozvoj města Jakub Chuchlík a dodává, že v rámci vyhlášené soutěže bude důležitá celková kvalita a detail navržených staveb. Důraz je rovněž kladen na zachování vzájemného vztahu vody, stezky, baru, louky, volejbalových kurtů a dětských hřišť.

V minulých letech byla vypracována řada dokumentů, které se k tématu okolí přehrady a výše uvedeným slabinám vyjadřují. Některé návrhy zestárly a ztratily platnost, některé jsou stále aktuální, jiné vzbudily silnou veřejnou diskuzi a rozdělily obyvatele na dva tábory. „Po svém nástupu na pozici městského architekta jsem od města dostal úkol na provedení inventarizace dříve zpracovaných návrhů. Součástí tohoto úkolu byla i analýza současného stavu,“ říká městský architekt David Pavlišta. Aktuální podněty architekt získával také od občanů, a to v rámci plánovaných veřejných setkání, která probíhala do června tohoto roku. „Relevantní podněty, které vzešly z jednání s občany, se staly součástí zadání této soutěže,“ upřesňuje Pavlišta.

Soutěžící mohou své návrhy odevzdávat nebo zasílat do 15. listopadu 2019 do 15 hodin na podatelnu jabloneckého magistrátu. Následně porota složená ze závislých a nezávislých členů i přizvaných odborníků z doručených návrhů vybere nejlepší z nich. „První tři soutěžní návrhy budou oceněny a jejich autoři budou postupně vyzváni k jednání o navazující zakázce na vypracování projektové dokumentace,“ říká náměstek Chuchlík a upřesňuje, že kritéria pro hodnocení jsou kvalita celkového architektonického a krajinářského řešení, splněná očekávání zadavatele soutěže a stavební i provozní náklady. 


Řádní členové závislí s hlasem rozhodujícím
MgA. Jakub Chuchlík
Ing. arch Petr Klápště, Ph.D
Ing. Milan Kouřil

Řádní členové nezávislí s hlasem rozhodujícím
Ing. Pavla Drbalová
Ing. arch Josef Faltejsek
Ing. Ondřej Hofmeister
Ing. arch. Michal Kuzemenský

Náhradník závislý
MUDr. Michael Vraný
Ing. Petr Roubíček
MUDr. Věra Fastrová

Náhradník nezávislý
MgA. Marek Přikryl

Sekretář soutěže
Ing. arch. David Pavlišta

Přezkušovatel soutěžních návrhů
Ing. arch. Tomáš Zdvihal