Na novou tvář čeká ještě severní strana fasády

Předmětem listopadového jednání zastupitelů byl mimo jiné také stav obnovy fasády radnice v Jablonci nad Nisou. Tu od roku 2016 rekonstruuje firma Syban. Zatímco v předešlém roce komplikovaly stavbu problémy se statikou věže, jejíž oprava se tak protáhla do tohoto roku, letos se zhotoviteli nedařilo dodržet harmonogram prací, protože neměl dostatek dělníků. Zastupitelé nakonec rozhodli stavbu přerušit a dokončit ji dle nového harmonogramu i snížit smluvní pokutu.   

V roce 2016 začalo město s obnovou fasády své radnice. Nejprve prošla proměnou západní strana a věž. „Její dokončení ohrozily nečekané statické problémy související s technologií betonů ze třicátých let minulého století. Finální oprava věžní fasády proto proběhla až letos,“ říká náměstek primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha. Letos se zdálo, že společnost Syban, která už měla zkušenosti se specifickým druhem prací z předešlého roku a vzešla z nového výběrové řízení, bude pracovat bez problémů. Co však společnost neočekávala, byl nedostatek lidí na trhu práce. A tak se už od počátku nedařilo dodržovat schválený harmonogram. „Na nedostatek pracovníků jsme upozorňovali při každém kontrolní dnu,“ konstatuje vedoucí odboru hospodářského a územního rozvoje Otakar Kypta. 

Zimní přestávka na stavbě

Na opravě překračující 8 milionů korun včetně DPH se začalo pracovat v polovině června. Fasáda jižní a východní strany radnice a věž měly být hotové do konce října. To se nepodařilo. Jižní strana radnice má jádrovou omítku, chybí břízolitový finál a štuky na ostění oken i říms, klempířské konstrukce a opravy kamenných částí. Opravený není balkon. Na východní straně se dokončují jádrové omítky, také budou chybět ty břízolitové a štukové, stejně jako klempířské prvky. Za stávajících klimatických podmínek nelze pokračovat a je zapotřebí stavbu přerušit.

Společnost Syban požádala o přerušení stavby od 31. října do 14. dubna 2018 s novým termínem dokončení do 31. července 2018 s tím, že jakmile skončí poslední práce na jádrových omítkách východní strany, odstraní lešení včetně staveniště a znovu vše postaví a zřídí na vlastní náklady v dubnu příštího roku. „To pro zhotovitele znamená jeho vícenáklady v odhadované výši cca 1,6 milionu korun i s DPH,“ konstatuje vedoucí oddělení investiční výstavby Pavel Sluka. Společnost SYBAN rovněž požádala o zmírnění sankčního ujednání plynoucího ze smlouvy o dílo, podle níž může město při nesplněném termínu požadovat smluvní pokutu ve výši 30 tisíc korun za každý započatý den vzniklého prodlení. 

„Máme zájem na tom, aby byla stavba dokončena. Se společností Syban jsme proto dospěli k návrhu řešení v příštím roce a možnosti snížení penále. Prioritou je stavbu dokončit, nicméně jakmile nebude dohoda dodržena, budeme vyžadovat původní smluvní sankce bez jakýchkoli výhod,“ je rezolutní primátor Petr Beitl. 

Zastupitelé nakonec rozhodli stavbu přerušit a dokončit ji dle nového harmonogramu i snížit smluvní pokutu na 1500 korun za každý započatý den vzniklého prodlení. „Dohoda ovšem platí pouze za předpokladu, že společnost Syban dodrží harmonogram a rekonstrukci jižní a východní fasády radnice dokončí do 31. července příštího roku,“ připomíná Pleticha.

Pracovat s historickými technologiemi je složité

Společnost Syban získala zakázku na obnovu východní a jižní fasády radnice na základě veřejné soutěže. Už ta první, na věž a západní fasádu, v roce 2016 naznačila obtížný výběr zhotovitele, jelikož se pracuje s technologiemi používanými v minulosti, které dnes už skoro nikdo neumí, dostupné materiály jsou jiné a v takovémto rozsahu ještě ne zcela vyzkoušené. „Loni se Syban ne svojí vinou dostal do časových problémů kvůli statickým poruchám na věži, které odkryla až stavební činnost, a bylo nutné je odstranit před dokončením věžní fasády,“ vzpomíná Lukáš Pleticha. Proběhlo několik rozborů historických stavebních materiálů použitých na věži u renomovaných zkušebních ústavů, a nakonec se společně se Sybanem podařilo vše zrealizovat. „Znamenalo to však posunout dokončení obnovy západní fasády a hlavně věže včetně jejího statického zabezpečení do letošního roku,“ upozorňuje Pleticha s tím, že i tento fakt objektivně zapříčinil značné odčerpání pracovníků z letošního projektu obnovy jižní a východní fasády, který probíhal paralelně.

Podle nového harmonogramu by pak jižní a východní fasáda měla být dokončená nejpozději do konce července příštího roku. Souběžně s ní by se měla opravovat také zbývající severní fasáda radniční budovy. O její realizace Jan Syrovátko, majitel a jednatel společnosti Syban projevil zájem s tím, že garantuje městu ceny z roku 2015.